Yasuchika Tsuba, Mino Kinko Tsuba, Ishiguro Fuchi Kashira, for Samurai Swords Mounts, Sukashi Tsuba, Kinko Koshirae, Goto, Shakudo Nanako, Meihin, Kozuka, Kogai, Higo, Goto, Mino, Sano, Soten: Contact me when you see something that you like ! Kinko Kodogu Koshirae Goto, Ishiguro, Mino, Soten, Shakudo Nanako
akasaka_tsuba_crane.jpg
akasaka_tsuba_crane.jpg

akasaka_tsuba_crane_2.jpg
akasaka_tsuba_crane_2.jpg

akasaka_tsuba_crane_3.jpg
akasaka_tsuba_crane_3.jpg

early_owari_tsuba.jpg
early_owari_tsuba.jpg

early_owari_tsuba_2.jpg
early_owari_tsuba_2.jpg

early_owari_tsuba_3.jpg
early_owari_tsuba_3.jpg

higo_compton_collection.jpg
higo_compton_collection.jpg

higo_compton_collection_2.jpg
higo_compton_collection_2.jpg

japanese_higo_tsuba_compton_collection.jpg
japanese_higo_tsuba_compton_collection.jpg

japanese_higo_tsuba_compton_collection_2.jpg
japanese_higo_tsuba_compton_collection_2.jpg

japanese_higo_tsuba_compton_collection_3.jpg
japanese_higo_tsuba_compton_collection_3.jpg

japanese_higo_tsuba_compton_collection_4.jpg
japanese_higo_tsuba_compton_collection_4.jpg

japanese_higo_tsuba_compton_collection_5.jpg
japanese_higo_tsuba_compton_collection_5.jpg

japanese_higo_tsuba_compton_collection_6.jpg
japanese_higo_tsuba_compton_collection_6.jpg

japanese_owari_tsuba_2_.jpg
japanese_owari_tsuba_2_.jpg

next last